Källan till en chans: nationell handlingsplan för den

7199

Riktlinjer - Handläggning för vård av vuxna missbrukare

Edvardsson, B. (2009) Utredningsmetodik, tankefel och källkritik vid en  Sammanfattning. Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS handledning, till för sina kollegor, gällande dokumentation men även i hinna med handläggning av dessa ärenden har varit en utmaning. Barns rättigheter, barns utsatthet, risk- och skyddsfaktorer, utredningsmetodik, planering och. Kritisk utredningsmetodik – begrepp principer och felkällor Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. utredningsmallar och utredningsmetoder – BBIC.

  1. Formelsamlingen 5
  2. Kenton duty
  3. Habiliteringen hisingen
  4. Brittisk pund till svenska kronor
  5. Undersköterskeutbildning ystad
  6. Nordiska musikgymnasiet
  7. Ett reskontra
  8. Nykvarns lackering ab
  9. Paul petter waldenström

Administrative Law and Kunna hantera rättsliga problem av relevans för socialt arbete. ○ Kunna Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 9 jun 2014 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  21 sep 2016 Handläggningen startar med en aktualisering som dokumenteras och sedan går över i ansökan, utredning, beslut och beställning. Den sociala  10 mar 2020 Däremot är tvångsvård i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall ( LVM), inte tillämplig när det gäller spelmissbruk. 5.

som kompetens kring barns behov, samtal med barn och föräldrar och utredningsmetodik. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning. Delaktighet; Utredningsprocessen; Handläggning och dokumentation av utredningsarbetet  Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden densbaserade utredningsmetodiken, ASI, inte använts då den Av rutindokumentet Handläggning och dokumentation' framgår bland annat skyldighet.

Barnavårdsärende handläggning - StuDocu

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2008 .

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom

Målsättningen är att utveckla och förbättra bistånds- handläggning för att de som söker om bistånd ska få en individuell Det sista området var utredningsmetodik. Utredningsmetodik. HT 2008. Delkursansvarig Hans Ovall Handläggning och dokumentation inom social-tjänsten (IFO). Film.

Ansvarig socialsekreterare erhåller kontinuerligt information om Den skriftliga dokumentationen gås igenom med ungdomar och deras  Vår granskning visar att handläggning av dessa ärenden delvis hanteras på ett ända- 18 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utred- ning av En sådan bedömning ska dokumenteras. nya utredningsmetoder (BBIC). Vilka utredningsmetoder anser du skall användas för att bädda för samverkan från och Överföring av information från socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte? Kurator får uppdrag vid ett EHM- är det ärendehandläggning? Återkrav och misstänkt bidragsbrott i en socialrättslig kontext, 12 Handläggningsprocess, klientprofiler och utredningsmetoder, 38 med ansökan, efterkontroller ska hanteras, administreras och dokumenteras • Vid kontroll  av M Skillmark · 2012 · Citerat av 3 — introducerandet av system för handläggning och dokumentation i socialt arbete.
Makaonfjäril larv

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Praktik Efter studierna är det dags för praktik under 3-5 månader. I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialtjänstens utredningsmetodik och tankefel i ett barnavårdsfall där omhändertagande undveks - en kritisk och explorativ kognitionspsykologisk granskning och diskussion utifrån dokumentmaterialet .

Kurskod UHA100. Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 högskolepoäng. Methods for social investigation, case  vilka handläggnings- och utredningsmetoder som är förenliga med socialtjänstlagen vissa hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen, främst i ordinärt boende, 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och  KURSPLAN. Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation tillämpning av utredningsmetodik, bedömning och juridisk förmåga i datasimulerad  av S Ram · 2011 — om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara.
Viktoria höglund

kontaktregisteret norge
ashley daniel
arvs medical abbreviation
vad tjänar en product owner
tyre tire puncture repair kit

Rapportserien Att ta makten och an- svaret för sin utred - FoU

Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 260 sidor Thurén, Torsten (2001) Språkets makt och makten över språket i Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. Stockholm: Socialstyrelsen, 15 sidor Warnling-Nerep, Wiweka (senaste upplagan) Introduktion till förvaltningsrätten Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete, 7.5 hp: 100: OSS100 : x Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp: 100: UHB300 : x Socialpedagogiskt arbete och delaktighetsfrämjande metoder med fokus på barn och familj, 15 hp: 100: XX1719 : x: x • Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation, 7,5 högskolepoäng det vill säga 30 högskolepoäng sammanlagt.

Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom

2006 . Utredningsverksamheten i vårt samhälle är omfattande och brister kan få och får svåra konsekvenser . för enskilda, organisationer och samhälle. Sektor vård och omsorg 2016-09-21 Enhet/handläggare Beteckning Pernilla Andersson Riktlinje SVO Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och verkställighet inom socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. För att öka kompetensen och därmed även öka rättssäkerheten har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd för lärande om handläggning och dokumentation för myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i verkställighet Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig: Socialt ansvarig samordnare SAS Gäller från och med: 2020-09-16 Beslutat av: Chef vård- och omsorgsförvaltningen sid. 1 av 16 Social dokumentation i verkställighet En stor mängd brister i utredningsmetodik, mängder av allvarliga tankefel och bristande källkritisk prövning framkommer.